കേരള സ്റ്റേറ്റ് ജോബ് പോർട്ടൽ വഴി ഗൾഫിൽ ജോലി നേടാം | Jobs In UAE

കേരള സ്റ്റേറ്റ് ജോബ് പോർട്ടൽ വഴി ഗൾഫിൽ ജോലി നേടാം | Jobs In UAE

കേരള സ്റ്റേറ്റ് ജോബ് പോർട്ടൽ വഴി ദുബായിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം. Piping at Drydocks എന്ന കമ്പനിയിലാണ് ഒഴിവുകൾ. ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.
Published from Blogger Prime Android App

Work Preparator – Piping at Drydocks World – Dubai

Last date to apply: 30 Nov 2022
Qualification: Graduate
Job Location: UAE

Experience : 5 – 6 Years
No of post: 10
Age Limit: 35 Years

Mechanical Fitter at Drydocks World – Dubai

Last date to apply: 30 Nov 2022
Qualification: NCVT/SCVT
Job Location: UAE Experience
Experience : 3 – 10 Years
No of post : 35

Foreman – Plater or Fabricator at Drydocks World – Dubai

Last date to apply: 30 Nov 2022
Qualification: NCVT/SCVT
Job Location: UAE
Experience : 3 – 10 Years
No of post 15

Sr. Foreman Pipe at Drydocks World – Dubai

Last date to apply: 30 Nov 2022
Qualification: Graduate
Job Location: UAE Experience
Experience : 5 – 20 Years
No of post 10

Senior Foreman – Mechanical at Drydocks World – Dubai

Last date to apply: 30 Nov 2022
Qualification: Secondary
Job Location: UAE Experience
Experience : 5 – 10 Years
No of post 5

Foreman Rudder Propeller at Drydocks World – Dubai

Last date to apply: 30 Nov 2022
Qualification: Senior Secondary
Job Location: UAE Experience
Experience : 3 – 5 Years
No of post: 15

Foreman – Mechanical at Drydocks World – Dubai

Last date to apply: 30 Nov 2022
Qualification: Secondary
Job Location: UAE Experience
Experience : 5 – 6 Years
No of post 15

Foreman – Machinist at Drydocks World – Dubai

Last date to apply: 30 Nov 2022
Qualification: Senior Secondary
Job Location: UAE Experience
Experience : 5 – 6 Years
No of post 5

Rudder & Propeller Fitter at Drydocks World – Dubai

Last date to apply: 30 Nov 2022
Qualification: Senior Secondary
Job Location: UAE
Experience : 2 – 3 Years
No of post 50

Work Preparator Structural at Drydocks World – Dubai

Last date to apply: 30 Nov 2022
Qualification: Senior Secondary
Job Location: UAE
Experience : 3 – 20 Years
No of post 15

ഒഴിവുകളുടെ വിശദ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനും ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷനും വേണ്ടി സന്ദർശിക്കുക http://www.statejobportal.kerala.gov.in/publicSiteJobs/jobSearch
Tags