കൊല്ലം ജില്ലാ സഹകരണ ആശുപത്രിയിൽ നിരവധി ഒഴിവ്

കൊല്ലം ജില്ലാ സഹകരണ ആശുപത്രിയിൽ നിരവധി ഒഴിവ്

കൊല്ലം ജില്ലാ സഹകരണ ആശുപത്രിയിൽ നിരവധി ഒഴിവ് – വാക്ക്-ഇൻ-ഇന്റർവ്യൂ

സ്ഥലം: സംഘം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസ് (എൻ.എസ്. ആശുപത്രി കാമ്പസ്)

തീയതി : 29.11.2022 ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 9.00 മണി മുതൽ

Published from Blogger Prime Android App

1. മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് ലൈബ്രേറിയൻ യോഗ്യത: മെഡിക്കൽ ഡോക്കുമെന്റേഷനിൽ മാസ്റ്റർ ബിരുദം / അംഗീകൃത മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് സയൻസിൽ ഡിപ്ലോമയും ഒരുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയവും.

2. ബ്ലഡ് ബാങ്ക് ടെക്നീഷ്യൻ

യോഗ്യത: ബി.എസ്.സി (എം.എൽ.റ്റി)/ഡി.എം.എൽ.റ്റി ഉം ബ്ലഡ് ബാങ്കിൽ ഒരുവർഷത്തിൽ കുറയാത്ത പ്രവൃത്തി പരിചയവും.

3. എസ്.ടി.പി ഓപ്പറേറ്റർ

യോഗ്യത: എസ്.എസ്.എൽ.സിയും, പ്ലംബിംങ്ങിൽ എൻ.സി.വി.റ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റും എസ്.ടി.പി.യിൽ ഒരുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയവും അല്ലെങ്കിൽ എസ്.എസ്.എൽ.സി.യും എസ്.ടി.പി. ടെക്നീഷ്യൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സും ഒരു വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത പ്രവൃത്തി പരിചയവും.
(ads1)

29.11.2022, 10.00 മണി മുതൽ

1. ലക്ചറർ (ഒ.ബി.ജി നെഴ്സിംഗ്) യോഗ്യത: എം.എസ്.സി നെഴ്സിംഗ് ഉം ഒരു വർഷത്തെ അദ്ധ്യാപന പരിചയവും.

2. സ്റ്റാഫ് നെഴ്സ്

യോഗ്യത: ബി.എസ്.സി നെഴ്സിംഗ്/ജി.എൻ.എം ഉം ഒരു വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത പ്രവൃത്തി പരിചയവും.

3. എമർജൻസി ആംബുലൻസ് ടെക്നീഷ്യൻ

യോഗ്യത: ഗവ. അംഗീകൃത ബി.എസ്.സി നെഴ്സിംഗ്/ജി.എൻ.എം ഉം ഐ.സി.യു ആംബുലൻസ് സർവ്വീസിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത പ്രവൃത്തി പരിചയവും. എ.സി.എൽ.എസ്/ബി.എൽ.എസ് പാസായിട്ടുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന.

പ്രായം സഹകരണസംഘം നിയമങ്ങൾക്കും ചട്ടങ്ങൾക്കും വിധേയം. കൂടിക്കാഴ്ചക്കെത്തുന്നവർ ജനനതീയതി, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, മുൻപരിചയം എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന അസ്സൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും അവയുടെ പകർപ്പും ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

എൻ.എസ് ഹോസ്പിറ്റൽ, പാലത്തറ, കൊല്ലം -20 , 0474-2723931, 2723220, 2723199 www.nshospital.org email: nsmimskollam@gmail.com