കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസില്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് ആവാം | BSIP Recruitment 2022 – Apply Online For Latest 23 Upper Division Clerk (UDC) and Technical Assistant Vacancies

കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസില്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് ആവാം | BSIP Recruitment 2022 – Apply Online For Latest 23 Upper Division Clerk (UDC) and Technical Assistant Vacancies

BSIP Recruitment 2022: കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനത്തില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക്സുവര്‍ണ്ണാവസരം. Birbal Sahni Institute of Palaeosciences (BSIP)  ഇപ്പോള്‍ Upper Division Clerk (UDC) and Technical Assistant  തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചുവിവിധ തസ്തികകളിലായി മൊത്തം 23 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി  അപേക്ഷിക്കാംനല്ല ശമ്പളത്തില്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍  ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക്  അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം
BSIP RECRUITMENT 2022


 ജോലിക്ക്ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി 2022 ആഗസ്റ്റ്‌ 12  മുതല്‍ 2022 ആഗസ്റ്റ് 28  വരെ അപേക്ഷിക്കാം. 

യോഗ്യരായഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ അവസാന തിയതിക്ക് നില്‍ക്കാതെ ഇപ്പോള്‍ തന്നെ അപേക്ഷിക്കുകകാരണംഅവസാന ദിവസങ്ങളില്‍ സര്‍വര്‍ ബിസി ആകാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്

Important Dates

Online Application Commencement from

12th August 2022

Last date to Submit Online Application

28th August 2022

(ads1)


Birbal Sahni Institute of Palaeosciences (BSIP) Latest Job Notification Details

കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനത്തില്‍  ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകള്‍ക്ക്  അവസരം പരമാവധിഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കാന്‍ വേണ്ട യോഗ്യത,ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം,വയസ്സ്അപേക്ഷാ ഫീസ്‌ എന്നിവ താഴെ കൊടുക്കുന്നുതാല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ കൊടുത്തഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം അപേക്ഷിക്കുക.


BSIP Recruitment 2022 Latest Notification Details


Organization Name

Birbal Sahni Institute of Palaeosciences (BSIP)

Job Type

Central Govt

Recruitment Type

Direct Recruitment

Advt No

ADVERTISEMENT No. BSIP/Rec./08/2022

Post Name

Upper Division Clerk (UDC) and Technical Assistant

Total Vacancy

23

Job Location

All Over India

Salary

Rs.25,500 -92,300

Apply Mode

Online

Application Start

12th August 2022

Last date for submission of the application

28th August 2022

Official website

https://bsip.res.in

BSIP Recruitment 2022 Latest Vacancy Details

Birbal Sahni Institute of Palaeosciences (BSIP)  ന്‍റെ പുതിയ Notification അനുസരിച്ച് ഇപ്പോള്‍വന്നിട്ടുള്ള ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം താഴെ കൊടുക്കുന്നുഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍  ജോലിക്ക്അപേക്ഷിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് വന്നിട്ടുള്ള ഒഴിവുകള്‍ പരിശോധിച്ച് ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് ഉള്‍പ്പെടുന്നത്, Reservation ഉണ്ടോ എന്നിവ പരിശോധിച്ച് മാത്രം അപേക്ഷിക്കുകഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതല്‍അറിയാന്‍ താഴെ കൊടുത്ത ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിക്കുക

SI No

Name of Posts

No. of Posts

Salary

1.

Technical Assistant-A

05

Level 02, Rs.19,900–63,200 (Pre revised PB-1 Rs.5200-20200 + GP Rs.1900/- )

2.

Technical Assistant-D

13

Level 05, Rs.29,200-92,300 (As per the 07thCPC )

3.

Upper Division Clerk (UDC)

05

Level 04, Rs.25,500-81,100 (As per 07th CPC)

(ads2)

BSIP Recruitment 2022 Age Limit Details

Birbal Sahni Institute of Palaeosciences (BSIP)  ല്‍ വന്ന ജോലി ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ളപ്രായ പരിധി താഴെ കൊടുക്കുന്നുപിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളില്‍ പെട്ട ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ക്ക്നിയമാനുസൃതമായ ഇളവുകള്‍ ലഭിക്കുന്നതാണ്. SC/ST/OBC/PWD/Ex etc.. തുടങ്ങിയ വിഭാങ്ങളില്‍പെട്ട ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ വയസ്സ് ഇളവുകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാന്‍ ‍ താഴെ കൊടുത്ത ഔദ്യോഗികPDF Notification പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക

1. Technical Assistant-A – 18-28 years.

2. Technical Assistant-D – 18-28 years.

3. Upper Division Clerk (UDC) – 18-25 years


The Upper age limit is relaxed by 5 years for SC/ST; 3 years for OBC, 10 Years for Persons with Disabilities (15 years for SC/ST PWD’s & 13 years for OBC PWD’s) and for Ex-S as per Govt. of India rules. Candidates Relaxation in Upper Age limit will be provided as per Govt. Rules. Go through BSIP official Notification 2022 for more reference

BSIP Recruitment 2022 Educational Qualification Details

Birbal Sahni Institute of Palaeosciences (BSIP)  ന്‍റെ പുതിയ Notification അനുസരിച്ച് Upper Division Clerk (UDC) and Technical Assistant  തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാന്‍ താല്പര്യമുള്ളഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ നിര്‍ബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനത്തില്‍ പറഞ്ഞ അതേ യോഗ്യത ഇല്ലെങ്കില്‍ നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷനിരസിക്കുന്നതാണ് ജോലിക്ക്തു അപേക്ഷിക്കാനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത താഴെകൊടുക്കുന്നുകൂടുതല്‍ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാന്‍ താഴെ കൊടുത്ത ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനംപൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക

SI No

Name of Posts

Qualification

1.

Technical Assistant-A

High School with Science with 50% marks or equivalent recognized qualification with 50% marks in the aggregate. ITI certificate of 2 years duration in relevant trade OR 10 + 2 with Science with 50% marks or equivalent recognized qualification with relevant technical subjects with 50% marks in aggregate.

2.

Technical Assistant-D

1st class B.Sc./B. Lib or recognized equivalent qualification/1st class Diploma in Engineering/Technology of 3 years full time duration or recognized equivalent qualification.

3.

Upper Division Clerk (UDC


BSIP Recruitment 2022 Application Fee Details

Birbal Sahni Institute of Palaeosciences (BSIP)  ന്‍റെ 23 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ‌അപേക്ഷിക്കാന്‍ അപേക്ഷാഫീസ്‌ കൂടി ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ നല്‍കണം.അപേക്ഷാ ഫീസ്‌ അടക്കാത്ത അപേക്ഷകള്‍സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ക്ക്  ഫീസ്‌ ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി നെറ്റ്ബാങ്ക്,ഡെബിറ്റ് കാര്‍ഡ്ക്രെഡിറ്റ്‌ കാര്‍ഡ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് പണം അടക്കാംഅപേക്ഷാ ഫീസ്‌ അടക്കാത്ത അപേക്ഷകള്‍യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും കൂടാതെ നിരസിക്കുന്നതാണ്ഒരിക്കല്‍ അടച്ച ഫീസ്‌ തിരികെ ലഭിക്കുനതല്ലകൂടാതെ അപേക്ഷാ ഫീസിന് പുറമേ വരുന്ന ബാങ്ക് ചാര്‍ജുകള്‍ ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍വഹിക്കേണ്ടതാണ്അപേക്ഷാ ഫീസ്‌ അടക്കുന്നതിനു മുമ്പ് PDF Notification വായിക്കുകകാരണംപിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളില്‍ പെട്ട ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ക്കുംവനിതകള്‍ക്കും ഫീസ്‌ ഇളവുകള്‍ നല്‍കാറുണ്ട്നിങ്ങള്‍ അതിനു അര്‍ഹാരാണോ എന്ന് നോക്കിയതിനു ശേഷം അപേക്ഷിക്കുക

Name of the Community

Fee Details

Gen/ OBC

Rs.500/-

SC/ST/PH/Women

Ni


How To Apply For Latest BSIP Recruitment 2022?

Birbal Sahni Institute of Palaeosciences (BSIP) വിവിധ  Upper Division Clerk (UDC) and Technical Assistant  ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാന്‍ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയിഅപേക്ഷിക്കാംയോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ കൊടുത്ത ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനംപൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം അപേക്ഷിക്കേണ്ട ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മൊബൈല്‍ഫോണ്‍ , കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി അപേക്ഷിക്കാം.അപേക്ഷ അയക്കേണ്ട അവസാനതിയതി 2022 ആഗസ്റ്റ്‌ 28 വരെഅപേക്ഷ എങ്ങനെ സമര്‍പ്പിക്കാംഎന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കണംഎന്നിവ മനസ്സിലാക്കാന്‍ താഴെ കൊടുത്ത ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുകകൂടാതെ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സുഹ്രത്തുകള്‍ക്കും  പോസ്റ്റ് പങ്കുവെക്കുക.

അപേക്ഷിക്കേണ്ടതെങ്ങനെ?

 • ഔദ്യോ ഗിക വെബ്സൈറ്റായ https://bsip.res.in/ സന്ദർശിക്കുക
 • ഹോംപേജിൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ലിങ്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കുക
 • ഏത് തസ്തികയിലേക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ  ഗ്രഹിക്കുന്നത്അവയുടെ യോ ഗ്യതകൾപരിശോധിക്കുക
 • അക്കൗണ്ട് സൈൻ അപ് ചെയ്യുക
 • അപേക്ഷ പൂർത്തിയാക്കുക
 • ഫീസടച്ച് അപേക്ഷ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക
 • ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പ്രിന്റൗട്ടെടുക്കുക
(ads3)

Essential Instructions for Fill BSIP Recruitment 2022 Online Application Form

 • അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ കൊടുത്ത Official Notification PDF പൂര്‍ണ്ണമായും ശ്രദ്ധിച്ചു വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക
 • അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനത്തില്‍ പറഞ്ഞ യോഗ്യതകള്‍ , പ്രായപരിധിവിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത etc.. ഇല്ലേ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുകഇതില്‍ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങള്‍വന്നാല്‍ നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ നിരസിക്കുന്നതാണ് കൂടാതെ  ജോലി അവസരം നിങ്ങളുടെഅശ്രദ്ധ കാരണം നഷ്ട്ടപ്പെടുന്നതാണ്
 • നിങ്ങള്‍ ഏതൊരു ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ കാര്യമാണ്അപേക്ഷാ ഫോംഫില്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ നിങ്ങളുടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന Mobile No., Email ID, എന്നിവ കൊടുക്കുകകാരണം പിന്നീടുള്ള പരീക്ഷാ തിയതിഅഡ്മിഷന്‍ ടിക്കറ്റ് തുടങ്ങിയ പ്രധാനപെട്ട കാര്യങ്ങള്‍അറിയാന്‍ ഇത് നിര്‍ബന്ധമാണ്‌
 •  ജോലിക്ക് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കണംഇതിന്‍റെ നിയമന സാധ്യത എങ്ങനെയാണ്എന്നിവ അറിയാന്‍ താഴെ കൊടുത്ത ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക


Official Notification

Click Here

Apply Now

Click Here

Official Website

Click Her


Previous Post Next Post

ADS

نموذج الاتصال